کنتاکتورها کلیدهای الکترومغناطیسی بوبین دار هستند که مهمترین جز، مدارهای فرمان و قدرت الکنریکی را تشکیل  می دهند. کنتاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیسی مانند رله ها  تعدادى کنتاکت را به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا مى کند. از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده مى شود.

کنتاکتور - مهندس ابزار

این تجهیز از دو هسته به شکل  U یا E که یکى ثابت و دیگرى متحرک است تشکیل مى شود. در میان هسته ى ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد. وقتى بوبین به برق متصل مى شود با استفاده از خاصیت مغناطیسى، نیروى کششى فنر را خنثی مى کند و هسته ى فوقانى را به هسته ى تحتانى اتصال مى دهد و باعث مى شود که تعدادى کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال هاى  ورودى و خروجى کلید متصل شود و یا باعث گردد کنتاکت هاى بسته کنتاکتور باز شوند

کنتاکتور براى جریان هاى  DC و AC ساخته مى شود. تفاوت این دو نوع کنتاکتور در این  است که در کنتاکتورهاى AC از یک حلقه ى اتصال کوتاه (حلقه فراژه)  براى جلوگیرى از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده مى گردد. ولتاژ تغذیه ى بوبین کنتاکتورها متفاوت است و از ۲۴ تا ۳۸۰ ولت ساخته مى شود. در اکثر کشورهاى صنعتى براى حفاظت بیش تر، تغذیه ى بوبین کنتاکتورها را زیر ولتاژ حفاظت شده ( ۶۵ ولت) انتخاب مى کنند و یا براى تغذیه ى مدار فرمان، ترانسفورماتور مجزاکننده به کار مى برند.

کنتاکت های اصلی کنتاکتور :

در مدار قدرت استفاده شده و با اعداد (1,3,5) برای ورودی سه فاز و با اعداد (2,4,6) برای خروجی سه فاز نشان داده می شوند.کنتاکتهای اصلی را با حرف H نشان می دهند. 

کنتاکت های کمکی یا فرعی کنتاکتور :

در مدار فرمان استفاده شده و با اعداد دو رقمی نشان داده می شوند، کنتاکت های کمکی باز دارای اعداد (3,4) و کنتاکت های کمکی بسته دارای اعداد (1.2) هستند.

  • تیغه های کمکی باز را با   Normally Open) NO– در حالت عادی باز) یا با (S (Schlisser نشان می دهند.

  • تیغه های کمکی بسته را با  Normally Close) NC– در حالت عادی بسته) یا با (O (Offener نشان می دهند.

کنتاکتور - مهندس ابزار