فهرست بها 97 شامل رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی

، راه، راه آهن و باند فرودگاه، راهداری، نگهداری ،تعمیر ،روسازی و ابنیه خطوط راه آهن، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، چاه، آبیاری و زهکشی، سدسازی، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، انتقال و توزیع آب روستایی، ساخت و ترمیم قنات، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و منابع طبیعی می باشد که در تاریخ 28 اسفند 96 ابلاغ گردید. فهرست بهای  رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه و باند هم اکنون در سایت مهندس ابزار بصورت رایگان قابل دریافت است.دانلود رمز فایل فشرده: www.mohandesabzar.ir