فهرست بها 97 شامل رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی